پشتیبان واتساپ

استاندارد ایزو: رویه صدور گواهینامه ایزو چگونه است ؟

برای صدور گواهینامه و اخذ ایزو ، مراحل و اقدامات مشخصی باید انجام گیرد.

مراحل اخذ ایزو :

1- دریافت فرم فعالیت، ارسال بروشور صدور گواهینامه ایزو، ارسال APP بررسی صحت پرسشنامه (پرسشنامه ، بروشور، کد NACE)

2- اپلیکیشن دریافت شده و بازنگری قرارداد، بررسی دامنه (کنترل قرارداد)

3- ارسال برآورد هزینه 3 ساله صدور ایزو و قرارداد (برآورد هزینه)

4- دریافت قرارداد امضا شده، برنامه ممیزی جهت صدور و اخذ گواهینامه ایزو ، انتخاب ممیز و پکیج مستندات (تیم ممیزی)

5- بازنگری مستندات، ممیزی مرحله اول، گزارش اولیه (فرم های ممیزی)

اقدامات اصلاحی

6- برنامه ریزی ممیزی مرحله دوم ، هماهنگی تاریخ ممیزی با ممیزان و مشتری (فرم های تیم ممیزی و مدارک ممیزی)

7- گزارش ممیزی (گزارش اقدامات اصلاحی و مشاهدات)

اقدامات اصلاحی

8- بررسی فایل صدور ایزو توسط مدیر صدور (شامل اپلیکیشن، بازنگری مستندات، بازنگری قرارداد، انتصاب ممیزین، یادداشت ممیزان، اقدامات اصلاحی، گزارش ممیزی و شواهد و …) – (لیست تامین کنندگان و شرایط گواهی کردن)

9- صدور گواهینامه ایزو

10- برنامه ریزی 3 سال مراقبتی (تاریخ مراقبتی)

11- پیشنهاد مجدد برای قرارداد جدید و برنامه ممیزی جهت اخذ گواهینامه ایزو

نگهداری گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو برای دوره 3 ساله در صورت وجود شرایط زیر نگهداری خواهد شد:

الف – در ممیزی مراقبتی سالانه این اطمینان حاصل شود که کلیه الزامات سیستم مدیریت کیفیت رعایت میشود.

ب – تاریخ ممیزی مراقبتی سال اول نباید بیشتر از 12 ماه از ممیزی مرحله دوم صدور اولیه ایزو باشد.

ج – کلیه عدم انطباق های مشاهده شده در ممیزی مراقبتی بسته شده باشد و نتیجه آن برای سازمان صدور راضی کننده باشد.

د – ممیزی داخلی و بازنگری مدیریت انجام شده باشد و هیچ مساله بررسی نشده ای باقی نمانده باشد.

ه – مشتری باید سوابق شکایات را نگه دارد و اقداماتی جهت رفع این شکایات صورت گرفته باشد.

تعلیق و ابطال گواهینامه ایزو

در شرایط زیر گواهینامه ایزو تعلیق خواهد شد :

الف – شکست در نگهداری الزامات سیستم مدیریت کیفیت

ب – عدم انجام برنامه ممیزی

ج – عدم انجام اقدامات اصلاحی مناسب در طول ممیزی مراقبتی یا ارزیابی مجدد

د – هرگونه سو استفاده از گواهینامه و لوگوی سازمان صدور

ه – عدم انطباق در شرایط صدور گواهینامه ایزو

مرجع صدور باید تعلیق گواهینامه ایزو را به اطلاع مشتری برساند و درصورت کنسل شدن نیز باید گواهینامه به سازمان صدور برگردانده شود و هیچگونه استفاده ای از لوگو و گواهینامه ایزوی تعلیق شده نشود.

تعلیق ، خروج و یا کاهش دامنه گواهینامه ایزو

شرکت گواهی کننده ایزو باید در موارد زیر گواهینامه را تعلیق کند:

  • سازمان گواهی شده به طور جدی الزامات سیستم مدیریت کیفیت را اجرا و نگهداری نکرده باشد.
  • سازمان گواهی شده اجازه انجام ممیزی مراقبتی را به سازمان صدور ندهد.
  • سازمان گواهی شده داوطلبانه خواهان تعلیق باشد.

شرکت گواهی کننده که مشتری از آن جا اقدام به اخذ گواهینامه ایزو نموده است می بایست مشتری را آگاه کند که در شرایط تعلیق نمی تواند از گواهینامه ایزو خود استفاده کند و همچنین باید وضعیت تعلیق را در دسترس عموم قرار دهد.در صورتیکه مشتری در مدت زمان تعیین شده توسط سازمان صدور دلایل تعلیق گواهینامه را رفع نکند گواهینامه ابطال و یا دامنه آن کاهش خواهد یافت.

شرکت گواهی کننده باید در شرایطی که بخشی از الزامات مرتبط با یک دامنه اجرا نشده است، دامنه شمول را کاهش دهد و مشتری نباید هیچگونه استفاده و یا تبلیغی در آن دامنه مورد نظر داشته باشد.

در صورت ابطال گواهینامه ایزو صادر شده، مشتری حق استفاده و یا تبلیغ گواهینامه را ندارد و شرکت گواهی کننده باید وضعیت هر گواهینامه اعم از تعلیق، ابطال و یا کاهش دامنه شمول را به اطلاع عموم برساند.

افزایش دامنه شمول

هنگامی که مشتری درخواست افزایش دامنه شمول را می دهد شرکت گواهی کننده باید از صلاحیت و اجرای کلیه الزامات مرتبط با دامنه جدید اطمینان حاصل کند و بعد از انجام ممیزی و قبول درخواست، گواهینامه ایزو جدیدی شامل دامنه جدید برای مشتری صادر نماید.

افزایش دامنه ممکن است در زمان ممیزی مراقبتی و ممیزی ویژه انجام شود. هنگامی که مشتری مایل به ادامه نگهداری گواهینامه خود نباشد، گواهینامه اش فقط تا آخرین ممیزی مراقبتی انجام شده، دارای اعتبار است و کنسل شدن گواهینامه نیز از آخرین تاریخ ممیزی مراقبتی می باشد. در پایان جهت اخذ گواهینامه ایزو مورد نیاز خود می توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

لیست تمامی استانداردها

مزایای استاندارد 9001 ویرایش جدید 2015 چیست

استانداردهای سیستم مدیریت اکنون از ساختار سطح بالای مشابهی پیروی می کنند که امکان یکنواختی و یکپارچگی بیشتر آنها را فراهم می کند. الزامات گواهینامه ایزو 9002 ویرایش 2015 توجه بیشتر به رعایت تناسب با خواست و انتظار استفاده کنندگان و ذینفعان استاندارد دارد. مواردی از قبیل تناسب بهتر با سازمانها خدماتی، انعطاف پذیری بیشتر در مستندسازی، تاکید بر ماهیت و ماموریت های اصلی سازمان، تمرکز بیشتر بر فرایند ها و مدیریت ارشد نمونه هایی از این توجه هسنتد

ساختار سطح بالای استانداردهای ویرایش جدید مشابه است.

الزامات ایزو 9001 در قالب 10 بند به شرح زیر سازمان دهی شده اند که از طرف مشاور ایزو 9001 به اطلاع سازمان می رسد.

×      دامنه کاربرد

×      استاندارد های مرجع

×      واژگان و تعاریف

×      زمینه سازمان

×      رهبری

×      برنامه ریزی سیستم مدیریت

×      پشتیبانی

×      اجرا

×      ارزیابی عمکرد

×      بهبود

ریسک، در ایزو 9001 ویرایش جدید نقش محوری دارد و در بندهای محتلف مانند برنامه ریزی یا رهبری نمود دارد. با وجود آنکه نسخه خاصی برای اجرا ارائه نشده ولی مدیریت موثر ریسک و اعمال آن در استقرار سایر الزامات خواسته شده. تاکید بر ریسک باعث شده تا به اقدامات پیشگیرانه اشاره مستقیم نشود. سازمان ها در قالب  استقرار الزامات استاندارد از مزایای شناخت به هنگام ریسک ها و انجام اقدامات لازم در مورد آنها برخوردار می شوند

ایزو 9001 ویرایش جدید 2015 تمرکز فقط بر الزامات قانونی یا رضایت مشتریان نیست بلکه الزامات دامنه بزرگتری از ذینفعان را پوشش می دهد. این موضوع در تناسب با پیچیدگی های ارتباطات تجاری در دنیای امروز است و اجازه دسترسی بهتر به بهبود های مورد انتظار و کاهش ریسک را می دهد

استقرار ویرایش جدید توسط مشاور ایزو 9001 به دلایل زیر باید برای سازمان ها آسان تر باشد :

×      ساختار الزامات ایزو 9001 جدید از فرآیندهای معمول سازمان ها پیروی می کند

×      انعطاف پذیری در مستندسازی بیشتر شده است و سازمان می تواند متناسب با گردش کارهای جاری خود مستندسازی کند

×      تمرکز بر عملکرد و نتایج است و کمتر نیاز به نشان دادن محل شرح یک عملیات است. میزان اطمینان از اثر بخشی فرآیندهای سازمان، موضوع اصلي است

دلایل فوق موجب مقبولیت ویرایش جدید گواهینامه ایزو 9001 نزد استفاده کنندگان شده است

سیستم مدیریت موجود قطعا می تواند برای ایجاد و استقرار الزامات جدید گواهینامه ایزو مورد استفاده قرار گیرد. موضوعات جدید مانند تفکر بر اساس ریسک، اجرای پایدار رویکرد فرآیندی، درک زمینه و ماهیت سازمان، مدیریت فرآیندهای برون سپاری شده، تمرکز بیشتر بر تعهد مدیریت و رهبری و کنترل کیفی و سایر الزامات تغییر یافته با تکیه به زیرساخت های سیستمی موجود سازمان امکان استقرار تسهیل شده خواهند داشت

تغییر در بخش‌بندی

اصلی‌ترین تغییر ویرایش 2015 ایزو 9001، تغییر در بخش‌بندی بوده است.

به طور مثال: در ویرایش 2008 این استاندارد ایزو، بخش‌بندی از سیستم مدیریت کیفیت آغاز شده بوده. گر چه توسعه‌ی سیستم مدیریت کیفیت در نگارش سابق یک تصمیم راهبردی تلقی می‌شده است؛ امّا صراحتاً موضوع محیط کسب‌و‌کار پیش‌اقدام توسعه‌ی سیستم مدیریت کیفیت در نظر گرفته نشده بود. در بخش‌بندی جدید ایزو 9001 امّا سازمان‌ها به نوعی خودشناسی و موقعیّت‌شناسی ترغیب می‌شوند که می‌باید سازمان‌ها در مسیر انتقال توجه ویژه‌ای به آن داشته باشند.

در بخش‌های آتی این ویرایش از استاندارد، چگونگی توسعه‌ی رویکرد PDCA با بخش‌بندی جدید طرح می‌شود تا تسهیلاتی برای توسعه‌ی سیستم مدیریت کیفیت، و هماهنگ‌سازی و سازگاری آن فراهم آورد.

از از این رو سازمان‌های متقاضی اخذ ایزو 9001 باید به این نکته توجه داشته باشند که آیا فلسفه‌ی تغییر در بخش‌بندی صرفاً چیدمان دیگری الزامات سابق بوده است یا نظامی برای تناسب سیستم مدیریت کیفیت با محیط کسب‌و‌کار.

در پاره‌ای موارد ما با سازمان‌های مواجه بوده‌ایم که هنگام اخذ ایزو 9001 هر بخش از بخش‌بندی جدید را جایگاهی برای سیستم تدوین‌شده بر مبنای ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۰۸ دیده‌اند و این بخش‌بندی تأثیر عمیق و قابل اعتنایی در سیستم مدیریت کیفیت ایشان نداشته است.

تفکر مبتنی بر ریسک

تفکر مبتنی بر ریسک که می‌تواند ضمن مدیریت ریسک‌ها و فرصت‌ها در نظر گرفته شود، جایگزین چه الزامی در ویرایش سابق شده است؟

طبیعتاً همه‌ی سازمان در مسیر انتقال می‌دانند که اصلی‌ترین الزام حذف‌شده‌ی منتج از مدیریت ریسک‌ها و فرصت‌ها اقدامات پیش‌گیرانه بوده است. آیا سازمان در مدیریت ریسک‌ها و فرصت‌ها در جستجوی پیش‌گیری‌ست؟

یا از رتبه‌ای ریسک برای تحلیل مسائل و شرایط پیش‌آمده استفاده می‌نماید؟

از منظر دیگر تا چه مدیریت ریسک‌ها و فرصت‌ها با در نظر گرفتن محیط بیرونی و درونی سازمان، و نیازها و انتظارات طرف‌های ذی‌نفع انجام شده است؟ و در نتیجه در راهبردهای سازمان تأثیرگذار بوده است؟

و در نهایت این پرسش مطرح می‌شود که: آیا تفکر مبتنی بر ریسک به عنوان رویکردی جامع در سیستم مدیریت کیفیت توسعه یافته است؟ به طور مثال آیا در تعیین دوره‌های تصدیق و (یا) کالیبراسیون به ریسک‌های ناشی از اهمیّت اندازه‌گیری‌ها، کاربرد، فرسودگی و … توجه شده است؟ با ارائه‌ی چنین اطلاعاتی در تمامی سطوح سازمان می‌تواند ادعای خود در توسعه‌ی رویکرد فرآیندی به اثبات رساند.

درک نیازها و انتظارات طرف‌های ذی‌نفع

در الزامات خاص اخذ ایزو 9001:2015 تعدادی از مشتریان آمده است که سیستم شناسایی و ردیابی سازمان باید به تأیید ایشان رسیده باشد. در این مثال کوتاه نیازها و انتظارات مشتری به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین طرف‌های ذی‌نفع سازمان در نظر گرفته می‌شود. درک نیازها و انتظارات طرف‌های ذی‌نفع تغییر عمده‌ای در ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ است که فلسفه‌ی آن ایجاد تعاملی مناسب با طرف‌هایی است که عملکرد سیستم مدیریت کیفیت بر ایشان تأثیر می‌گذارد و (یا) از ایشان تأثیر می‌پذیرد.

آیا سازمان شما نیازها و انتظارت طرف‌های قانون‌گذار در رابطه با کسب‌و‌کارتان را می‌شناسد و به آنها رسیدگی نموده است؟ آیا جدای از این‌که عملکرد تأمین‌کنندگان سازمان‌تان را اندازه‌گیری و پایش می‌نمایید، بر سطح رضایت ایشان از عملکرد خود آگاهید؟ اولویّت کارکنان سازمان شما در قیاس با سایر ذی‌نفعان چیست؟ و در مجموع تجربه‌ی شما از انتقال به ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ در رابطه با طرف‌های ذی‌نفع چیست؟ ما امیدواریم بهترین تجربیّات در این زمینه حاصل شده باشد؛ امّا اگر چنین نیست باز هم نیازها و انتظارات طرف‌های ذی‌نفع را از نظر بگذرانید.

نماینده‌ی مدیریت

در ویرایش جدید گواهینامه ایزو 9001 نیز تمامی مسئولیت‌ها و اختیارات مربوط به نماینده‌ی مدیریت در نظر گرفته شده است، امّا نه لزوماً برای یک نماینده‌ی مدیریت. این امر فرصتی فوق‌العاده برای توسعه‌ی سیستم مدیریت در تمامی سطوح و بخش‌های سازمان بوده است.  گر چه تعدادی از سازمان‌ها هم‌چنان در جستجوی راهی برای بقاء این سمت در سازمان خود هستند و البته به این نتیجه می‌رسند که این امر ممکن است، سمت نماینده‌ی مدیریت را در سازمان خود حفظ می‌نمایند.

ممکن است نماینده‌ی مدیریت اصلی‌ترین مقام پاسخگوی کارایی و اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت در نظر گرفته شود و این امر از یک سو موجب کاهش تسری سیستم در سطوح مدیریتی بالاتر و از سوی دیگر کاهش مشارکت سایر سطوح پایین‌تر در سیستم مدیریت کیفیت شود.

بازشناسی این تغییر به ما چه می‌گوید؟ این تغییر تا چه حد بر کارایی و اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت سازمان ما مؤثر بوده است؟

مدیریت دانش

ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ الزام جدیدی تحت عنوان مدیریت دانش را در نظر گرفته است تا زمینه‌ی توسعه‌ی مدیریت دانش را در قالب عملیّاتی فراهم سازد. ممکن است سازمان‌ها تعابیر مختلفی در این رابطه داشته باشد که البته با توجه به این‌که استاندارد مستقلی در رابطه با مدیریت دانش معرفی نمی‌شود، وجود تعابیر و شیوه‌های مختلف در چارچوب الزامات ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ طبیعی‌ است.

این استانداردهای بین‌المللی به صراحت بیان می‌دارند که منظور از دانش، دانش مختص سازمان و حاصل تجربه است؛ بنابراین با این دیدگاه می‌توان موضوع مدیریت دانش را به سهولت از الزاماتی نظیر آموزش تفکیک نمود.

آیا هم‌اکنون سازمان شما پایگاهی برای مدیریت دانش دارد؟ آیا نظامی برای مدیریت درس‌های آموخته شده از تجارب توسعه‌داده‌اید؟ آیا ممکن است هم‌اکنون یا در آینده موضوعی برای مالکیّت معنوی داشته باشید؟ اگر چنین است سازمان شما به شکل رضایت بخشی مدیریت دانش را توسعه داده است، و در غیر این صورت لازم است با نگاهی دیگر مدیریت دانش سازمان‌تان را به انجام رسانید.

بازنگری‌های مدیریت

بازنگری‌های مدیریت تغییراتی در ورودی‌ها و خروجی‌ها داشته‌اند که یقیناً هم‌اکنون تمامی سازمان‌ها در مسیر انتقال و (یا) سازمان‌هایی که به ویرایش جدید انتقال یافته‌اند از آنها آگاهند.

موضوعی که در این رابطه مهم است توجه به نوع ارائه‌ی ورودی‌هاست، نظیر این‌که آیا مدیریت سازمان با سطح بالاتری از اطمینان به تکمیل خروجی‌های بازنگری سابق مدیریت، اقدام به بازنگری جدید می‌نماید؟

آیا هم‌اکنون هنگامی که موضوع کفایت منابع به عنوان ورودی بازنگری مدیریت تلقی شده است، مدیریت از سطحی از منابع که برای اجرای کارا و اثربخش فرآیندهای سیستم مدیریت کیفیت ضرورت دارد، آگاهی دارد و نسبت به حل‌و‌فصل نقایص و تأمین منابع اقدام می‌نماید؟

هم‌اکنون می‌بایست بازنگری‌های مدیریت با سطح بالاتری از کیفیت و اعتبار اجرا شوند، و اگر چنین نیست می‌بایست پیش‌بینی‌های مقتضی برای ایجاد شرایطی متناسب با الزامات ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ پیش‌بینی شود.

اطلاعات مدوّن

ایزو ۹۰۰۱ یک سیستم تدوین‌شده‌ی سیستم مدیریت کیفیت است، نه سیستمی از مدارک تدوین شده. با همین رویکرد است که اطلاعات مدوّن جایگزین اصطلاحات مستندسازی، نظامنامه‌ی کیفیت، روش‌های اجرایی مکتوب و سوابق شده است. دیگر الزامی برای تدوین شش روش‌ اجرایی مکتوب وجود ندارد و سازمان مبتنی بر الزامات ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ می‌تواند مدرک مستقلی تحت عنوان نظامنامه‌ی کیفیت نداشته باشد. طبیعتاً هیچ گمانی دال بر عدم اهمیّت روش‌های اجرایی نظیر کنترل مدارک، کنترل سوابق، ممیزی‌های داخلی و … وجود ندارد، امّا موضوع اطلاعات مدوّن که می‌توانند ضمن به‌کارگیری هر نوع رسانه مدیریت شوند مفهوم عمیق‌تری ارائه می‌نماید.

این تغییر قصد دارد تا آنجا که ممکن است اصول مدیریت کیفیت ارجحیّت داده شوند. هدف از این تغییر ایجاد آزادی عمل بیشتر برای توسعه‌ی ساده‌تر الزامات و ایجاد اطلاعات به مقدار مناسب (و نه بیشتر از آن) برای سازمان‌هاست.

آیا پیاده‌سازی و اخذ ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ منتج به تسهیل مستندسازی در سازمان شما شده است؟ آیا تغییرات در رابطه با مستندسازی از سوی مجموعه ی سازمان شما محسوس است؟ اگر چنین نیست شاید می‌بایست شما نگاه دیگری بر الزامات مستندسازی و فلسفه‌ی موضوع اطلاعات مدوّن داشته باشید.

رویکرد فرآیندی

رویکرد فرآیندی از اصول سیستم مدیریت کیفیت در استاندارد ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۰۸ و هم‌چنین در بخش‌هایی از استاندارد مذکور در نظر گرفته شده بود. ویرایش جدید ایزو 9001 به شیوه‌ای ساختار یافته‌تر به موضوع رویکرد فرآیندی پرداخته و الزاماتی نظیر مدیریت ریسک‌ها و فرصت‌های مربوط به فرآیندها را به آن افزوده است.

این ویرایش از استاندارد بر بهره‌گیری از رویکرد فرآیندی تأکید می‌نماید، و تلویحاً ایجاد و  پیاده‌سازی آغازین آن را ضمن ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۰۸ اطمینان‌بخش می‌داند. هم‌اکنون انتظار می‌رود رویکرد فرآیندی به عنوان رویکردی کارآمد در سازمان‌ها به کار گرفته شده باشد و منضمات ویرایش جدید در آن تسرّی داده شده باشد.

دیگر رویکرد مبتنی بر روش‌های اجرایی قابل پذیرش نیست و توسعه‌ی رویکرد فرآیندی نیز معادل‌سازی همان روش‌های اجرایی نیست؟

آیا سیستم مدیریت کیفیت شما تمامی الزامات را در شبکه‌ای قابل اعتماد از فرآیندها پوشش داده است؟ آیا هم‌اکنون سازمان شما بر ریسک‌ها و فرصت‌های هر یک از فرآیند آگاهی داشته و به آن‌ها رسیدگی نموده است؟ آیا هم‌اکنون ممیزی‌ها را بر مبنای رویکرد فرآیندی به انجام می‌رسانید؟ اگر چنین است فلسفه‌ی تأکید ویرایش جدید توسط سازمان شما درک شده است و در غیر این‌صورت لازم است با نگاهی دیگر به رویکرد فرآیندی بپردازید.

رهبری

نقش رهبری توسط مدیریت ارشد که نمونه‌هایی از مصادیق آن عبارتند از: ترویج استفاده از رویکرد فرآیندی و تفکر مبتنی بر ریسک؛ به‌کارگیری، کارگردانی و پشتیبانی از افراد برای توسعه‌ی اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت؛ حمایت از نقش‌های مدیریتی مرتبط دیگر به‌منظور اعمال رهبری ایشان در حیطه‌های تحت مسئولیت و … در ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ توسعه یافته است.

بر مبنای الزامات ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵، رهبران نقش وسیع‌تری در رابطه با سیستم مدیریت کیفیت ایفا می‌نمایند که حذف نقش نماینده‌ی مدیریت نیز زمینه‌ی مناسب‌تری برای ایفای این نقش فراهم می‌آورد.

چنانچه این فلسفه از سوی سازمان پذیرفته شده باشد، هم‌اکنون می‌بایست حضور مؤثر رهبر سازمان در پیاده‌سازی کارا و اثربخش سیستم مدیریت کیفیت باید ملموس‌تر از گذشته باشد. آیا شما شاهد تغییر محسوسی شیوه‌ی رهبری سازمان هستید؟ و مدیران ارشد سازمان را به عنوان تیم رهبری در کنار خود می‌بینید؟ اگر چنین نیست، شما به بازشناسی تغییرات ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ را در حوزه‌ی رهبری نیاز دارید.

تغییر در اصول مدیریت کیفیت

جهت اخذ ایزو 9001 ویرلیش 2015 باید بدانید هر یک از اصول مدیریت کیفیت شامل بیانیه، منطق، مزایای کلیدی و اقدامات موضوعی هستند. اصولی نظیر مشتری‌محوری ابقاء شده‌اند و اصولی نظیر تصمیم‌گیری واقع‌بینانه به تصمیم‌گیری بر مبنای شواهد تغییر یافته‌اند. مشارکت پرسنل حذف و مدیریت ارتباطات افزوده است.

طبیعتاً هم‌اکنون تمامی سازمان‌ها در مرحله‌ای انتقال و پس از آن بر این تغییرات آگاهند و بالطبع این نوشته به تشریح تغییرات نمی‌پردازد، امّا این تغییرات در اصول مدیریت کیفیت تا چه میزان موجب تغییر در رویکرد نسبت به پیاده‌سازی الزامات شده است؟

به طور مثال به نظر می‌رسد تعامل با تأمین‌کنندگان بر پایه‌ی منافع مشترک با مدیریت ارتباطات پوشش داده شده باشد. سؤال اینجاست که آیا هم‌اکنون سازمان‌ها طرف‌های ذی‌نفع خود (مانند تأمین‌کنندگان، شرکا، مشتریان، سرمایه‌گذاران، کارکنان و جامعه به‌عنوان اجزائی از کل زنجیره) و ارتباط آنها با سازمان را تعیین نموده و مدیریت می‌نمایند؟ و (یا) اطلاعات، تخصّص‌ها و منابع با طرف‌های ذی‌نفع اشتراک‌گذاری شده‌اند؟

اگر این‌چنین است هدف ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ از تغییر در اصول مدیریت کیفیت برآورده شده است، و در غیر این‌صورت بازشناسی تغییرات در اصول مدیریت کیفیت ضرورت خواهد داشت.

یقیناً شما شاهد تغییرات به مراتب بیشتری در ویرایش جدید استاندارد بین‌المللی ایزو ۹۰۰۱ بوده‌اید. ما توصیه می‌کنیم این تغییرات را بازبینی نمایید تا از تسرّی آن در سیستم مدیریت کیفیت خود اطمینان یابید.

همه می‌دانیم که ایزو ۹۰۰۱ یک سیستم تدوین‌شده‌ی سیستم مدیریت کیفیت است، نه سیستمی از مدارک تدوین شده. با همین رویکرد است که اطلاعات مدوّن جایگزین اصطلاحات مستندسازی، نظامنامه‌ی کیفیت، روش‌های اجرایی مکتوب و سوابق شده است. دیگر الزامی برای تدوین شش روش‌ اجرایی مکتوب وجود ندارد و سازمان مبتنی بر الزامات ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ می‌تواند مدرک مستقلی تحت عنوان نظامنامه‌ی کیفیت نداشته باشد.