پشتیبان واتساپ

شرکت چیست؟ تعریف کامل انواع شرکت

شرکت چیست؟

در پاسخ به این سوال که  تعریف شرکت چیست؟ باید گفت شرکت در لغت به معنای شریک شدن در مال یا کاری می باشد. در اصطلاح حقوقی، شرکت به قراردادی گفته می شود که بر مبنای آن شرکا سود حاصل از شرکت را بین خودشان تقسیم می کنند. انواع شرکتها عبارتند از: شرکت تجاری و شرکت مدنی. همچنین، شرکت تجاری ، خود به هفت قسم تقسیم می گردد : شرکت سهامی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت مختلط غیر سهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف.

شرکت در لغت به معنای شریک شدن در مال یا کاری می باشد. در اصطلاح حقوقی، شرکت به قراردادی گفته می شود که بر مبنای آن شرکا سود حاصل از شرکت را بین خودشان تقسیم می کنند . شرکت ها در یک تقسیم بندی کلی به دو گروه تقسیم می شوند: شرکت تجاری و شرکت مدنی. شرکت تجاری ، خود به هفت نوع تقسیم شده است که عبارتند از : شرکت سهامی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت مختلط غیر سهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف.

این انواع شرکتها یعنی شرکت مدنی و شرکت تجاری، دارای تفاوت هایی زیادی بوده که به طور کلی می توان گفت منشا این تفاوت ها در این نکته می باشد که شرکت مدنی، فاقد شخصیت حقوقی بوده؛ در حالی که شرکت تجاری دارای شخصیت حقوقی مستقل از شرکا و سهام داران آن می باشد. هم چنین شرکت مدنی، ثبت نشده ، در حالی که شرکت تجاری الزاما باید ثبت گردد.

تعریف شرکت

شرکت در لغت به معنای شریک شدن در مال یا کاری می باشد. در اصطلاح حقوقی، شرکت به قراردادی گفته می شود که بر مبنای آن شرکا سود حاصل از شرکت را بین خودشان تقسیم می کنند . برای اینکه به تعریف دقیق شرکت در حقوق بپردازیم، لازم است تا دو نوع اصلی شرکت یعنی شرکت مدنی و شرکت تجاری را از یکدیگر تفکیک کرده و به صورت جداگانه به تعریف آن ها بپردازیم :

شرکت تجاری، به عنوان یکی از انواع شرکتها، قراردادی است که میان موسسان شرکت منعقد گردیده و به موجب آن، اجتماع موسسان شرکت، از شخصیت حقوقی مستقل از آن موسسان برخوردار می گردد. اساسنامه یا شرکت نامه متعلق به این شرکت باید ثبت شده و تابعیت شرکت تجاری و اقامتگاه آن، همانند اشخاص حقیقی به رسمیت شناخته می شود. همچنین موضوع فعالیت شرکت تجاری، لزوما باید یکی از فعالیت های تجاری که در ماده 2 قانون تجارت ذکر گردیده، باشد. شرکت تجاری، با اراده سهام داران و شرکا تحت شرایط خاصی، قابل انحلال بوده و ورشکستگی شرکت نیز موجب انحلال آن می گردد. همچنین ، تحت شرایطی می توان اقدام به ادغام شرکت نمود .

شرکت مدنی، شاملشرکت قهری و اختیاری، عبارت است از اجتماع حقوق دو یا چند مالک در یک شی ء واحد. از آنجا که این نوع از شرکت، دارای شخصیت حقوقی مستقل از شرکا نبوده، در مرجع ثبت شرکت ها نیز ثبت نمی شود. بنابراین، برخلاف شرکت تجاری، فاقد تابعیت و اقامتگاه می باشد.  . شرکت مدنی با افراز و تقسیم مال مشترک میان شرکا منحل می گردد.

شرکت تجاری چیست و دارای چه ویژگی هایی می باشد؟

در پاسخ به این سوال که شرکت تجاری چیست؟ باید گفت، اگرچه قانون تجارت، شرکت تجاری را تعریف نکرده، اما با توجه به مقررات ناظر بر اقسام هفت گانه شرکت تجاری در قانون تجارت ، می توان شرکت تجاری را این گونه تعریف کرد:

شرکت تجاری، قراردادی است که میان موسسان شرکت منعقد گردیده و به موجب آن، اجتماع موسسان شرکت، از شخصیت حقوقی مستقل از آن موسسان برخوردار می گردد. شرکت تجاری از زمان ثبت در سامانه ثبت شرکتها دارای شخصیت حقوقی مستقل شده و از کلیه حقوق قانونی شخص حقوقی من جمله حق داشتن دارای مستقل، اقامتگاه  و تابعیت شرکت تجاری برخوردار می گردد.

همچنین، در پاسخ به این سوال که شرکت تجاری دارای چه ویژگی هایی می باشد؟ باید گفت که مهم ترین ویژگی های شرکت تجاری عبارتند از:

این شرکت، دارای شخصیت حقوقی مستقل از شرکا می باشد.

این شرکت لزوما باید در مرجع ثبت شرکتها و از طریق سامانه ثبت شرکت ها به ثبت برسد.

شرکت تجاری، اصولا از تمام حقوق اشخاص حقیقی برخوردار می گردد. بنابراین مالکیت اموال و دارایی شرکت تجاری به خود شرکت و نه شرکای آن تعلق دارد.